Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P156SUMG - ROUND 6G - Tích chập

Phép tích chập của 2 dãy số X[] và Y[] cùng có n phần tử được định nghĩa bằng phép toán tổng sigma X[i]*Y[n+1-i].

Cho trước một dãy số a[]. Nhiệm vụ của bạn là phải tìm ra 2 dãy con liên tiếp phân biệt, sao cho tích chập của chúng đạt giá trị lớn nhất.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên N (2 <= N <= 3000) – số lượng phần tử của dãy số ban đầu.

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên a[i] (-10^6 <= a[i] <= 10^6).

Output

In ra giá trị tích chập lớn nhất có được.

Example

Input:

4

1 5 2 6 Output: 30

Giải thích test: Chọn 2 dãy con có một phần tử là {5} và {6}.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-08-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.