Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P156SUMH - ROUND 6H - Kim cương

Xavi có một ma trận hình vuông kích thước n * n (với n lẻ). Anh ta muốn trang trí vào ma trận đấy một viên kim cương. Các bạn hãy giúp anh ấy thực hiện công việc này.

Kí tự ‘*’ thể hiện các ô trống còn ‘D’ thể hiện kim cương (xem ví dụ).

Input

Dòng duy nhất chứa số nguyên n (1 <= n <= 101).

Output

In ra n x n kí tự là đáp án của bài toán.

Example

Input:
5

Output:

**D**

*DDD*

DDDDD

*DDD*

**D**

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-08-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-21 10:54:31 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p156sumh-spoj-ptit-round-6h-kim-cuong/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.