Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P157PROC - ROUND 7C - Số không giảm

Một số được gọi là không giảm nếu các chữ số từ trái qua phải chỉ đơn điệu tăng hoặc bằng nhau.

Ví dụ:

  • 123 là số không giảm
  • 11123333 là số không giảm
  • 112343 không phải số không giảm

Bài toán đặt ra là cho một số nguyên N, hãy xác định đó có phải là số không giảm hay không. Nếu đúng thì đếm số lượng các số không giảm nhỏ hơn N.  

Input

Dòng đầu ghi số bộ test.

5
11
123
101
1111
9999

Mỗi bộ test ghi trên một dòng số nguyên N không quá 80 chữ số. 

Output

Với mỗi bộ test:

  • Nếu N không thỏa mãn tính chất không giảm thì ghi ra -1
  • Ngược lại, ghi ra số lượng các số không giảm nhỏ hơn N

Kết quả luôn được đảm bảo không quá 264.

Example

Input:

5

11

123

101

1111

99999

Output:

10

65

-1

220

2001


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-04-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.