Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P161PROA - ROUND 1A - Số gần nguyên tố

Chúng ta đều biết số nguyên tố là số nguyên dương mà chỉ có duy nhất 2 ước phân biệt. Iron man luôn thích những cái đặc biệt và mới mẻ, và anh ra đưa ra 1 định nghĩa mới “Số gần nguyên tố” – là các số nguyên dương mà có đúng 3 ước phân biệt.

Bạn được cho 1 mảng có n phần tử, hãy kiểm tra xem từng phần tử trong mảng có phải là số gần nguyên tố hay không.

Input

Dòng đầu tiên nhập vào số tự nhiên n (1 <= n <= 10^5) là số phần tử của mảng.

Dòng tiếp theo nhập n số nguyên dương x[i] (1 <= x[i] <= 10^12)

Output

In ra trên n dòng: dòng thứ i in “YES” nếu x[i] là số gần nguyên tố, ngược lại thì in “NO”.

Example

Input:

3

4 5 6

Output:

YES

NO

NO

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-02-18
Thời gian chạy:1s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-09-08 11:42:54
hihi

Last edit: 2017-09-08 11:43:17
2017-07-24 05:50:37
P161PROA: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p161proa-round-1a-so-gan-nguyen-to.html

Last edit: 2017-12-09 23:09:08
2017-04-06 05:57:57
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int i;
int nto(long n){
if(n==0||n==1) return 0;
for(i=3;i<sqrt(n);i++){
if(n%i==0) return 0;
}
return 1;
}
main(){
long n,j;
cin>>n;
long long a[n];
float x;
for(j=0;j<n;j++){
cin>>a[j];
x=sqrt(a[j]);
if(nto(x)&&x*x==a[j]) cout<<"YES"<<endl;
else cout<<"NO"<<endl;
}
}
2017-02-28 06:08:38
bình phương của 1 số nguyên tố là số gần nguyên tố thôi
2016-09-11 08:30:02
Help me
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
bool kt(long long n)
{
if(n==0||n==1)
return false;
for(long long i=2;i<=sqrt(n);i++)
if(n%i==0)
{
if(i==n/i)
return true;
else return false;
}
return false;
}
int main()
{
int n;
cin >>n;
long long a[1000];
for(int i=0;i<n;i++)
cin >>a[i];
for(int i=0;i<n;i++)
{
if(kt(a[i])==true)
cout <<"YES"<<endl;
else cout <<"NO"<<endl;
}
}
2016-08-09 17:38:57
Sức mạnh Tiền xử lí
2016-04-01 20:03:46
a ơi, a send e cái code này của a em tham khảo đc ko, code của em toàn bị báo chạy quá lâu, gmail của e là daovanthang3797@gmail.com ,cám ơn anh.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.