Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P161PROC - ROUND 1C - Đi xem phim

Năm nay có rất nhiều các loạt phim bom tấn như: Civil War, Batman v Superman, X-Men, Deadpool, Now You See Me, ….. Và sắp tới đây, PTIT có tổ chức triển lãm phim kéo dài trong n ngày, mỗi ngày sẽ công chiếu 1 bộ phim.

Các bộ phim được phân loại thành k thể loại được đánh số: 1, 2, … , k. Phim được chiếu vào ngày i sẽ thuộc thể loại a[i] (1<= a[i] <=k). Để đảm bảo sự phong phú, nên tất cả các thể loại phim đều xuất hiện trong triển lãm; tức trong mảng a[1], a[2], … , a[n], các số từ 1 -> k luôn xuất hiện ít nhất 1 lần.

Pumpkin Duke là 1 người rất yêu thích phim ảnh và chắc chắn là anh sẽ tham gia triển lãm phim của PTIT. Nhưng không đủ tiền để xem tất cả các phim nên anh đã quyết định không xem 1 thể loại (tức là không xem bất cứ phim nào thuộc thể loại đấy). Pumpkin Duke còn có 1 đặc điểm kỳ lạ là nếu 2 bộ phim liên tiếp anh xem trong triển lãm mà khác thể loại nhau, thì độ stress của Pumpkin Duke sẽ tăng lên 1.

Bạn hãy giúp Pumpkin Duke lựa chọn xem là anh ta nên bỏ không xem thể loại nào trong k thể loại, để khi triển lãm phim kết thúc thì độ stress của anh là nhỏ nhất.

Ví dụ triển lãm 10 phim có thể loại lần lượt là: 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 1, 3
Nếu bỏ không xem thể loại 1 thì còn lại: 2, 3, 2, 3, 3, 3        => Độ stress là 3
Nếu bỏ không xem thể loại 2 thì còn lại: 1, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 3 => Độ stress là 3
Nếu bỏ không xem thể loại 3 thì còn lại: 1, 1, 2, 2, 1, 1        => Độ stress là 2
Vậy trong test này, Pumpkin Duke sẽ bỏ không xem thể loại 3.

Input

Dòng đầu tiên nhập vào 2 số nguyên n, k (2<= k<= n<= 10^5). Trong đó n là số phim được công chiếu, k là số thể loại phim.

Dòng thứ 2 nhập vào n số nguyên a[1], a[2], …, a[n] (1<= a[i]<= k), trong đó a[i] là thể loại của phim thứ i. Input được đảm bảo rằng tất cả các số từ 1 -> k luôn xuất hiện ít nhất 1 lần trong mảng.

Output

In ra 1 số - là thể loại mà Pumpkin Duke bỏ không xem. Nếu có trường hợp có chung độ stress thì in ra trường hợp có thể loại bé nhất.

Example

Test 1:

Input:

10 3

1 1 2 3 2 3 3 1 1 3

 

Output:

3

 

Test 2:

Input:

7 3
3 1 3 2 3 1 2

 

Output:

1


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-02-18
Thời gian chạy:1s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2016-03-10 17:39:32
please update test :
4 2
2 1 1 1
for resuilt: 1 :)))) have fun :))))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.