Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P161PROE - ROUND 1E - Shimoneta

Shimoneta là câu chuyện kể về tổ chức SOX (gồm các học sinh cao trung) đang muốn cứu giúp thế giới. Trong một lần nhận được lời mời của bà Sophia đến khu nghỉ dưỡng của bà ý. Nhóm đã phát hiện ra một kho báu bí mật có giá trị rất lớn. Nhưng để mở được kho báu này họ phải trả lời một câu hỏi sau:

Với một hoán vị của N gồm các số a[1], a[2], …, a[n] sao cho 1 <= a[i] <= N, và a[i] != a[j] với 1 <= i, j <= N, i != j, ta gọi mảng tiền tố hoán vị của N là mảng như sau [a[1] mod n, (a[1]*a[2]) mod n, …, (a[1]*a[2]*…*a[n]) mod n)]. Giờ cho số nguyên N (1 <= N <= 10^5). Hãy tìm hoán vị của N thỏa mãn mảng tiền tố hoán vị bằng [1, 2, …, N – 1, 0].

Input

Số nguyên dương N (1 <= N <= 10^5)

Output

Nếu không tìm thấy được hoán vị nào thì in ra “NO” ngược lại in “YES” và N dòng tiếp theo in trên mỗi dòng là 1 số nguyên biểu thị cấu hình của hoán vị.

Example

Test 1:

Input:

5

 

Output:

YES

1

2

4

3

5

 

Test 2:

Input:

6

 

Output:

NO


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-02-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.