Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P161PROG - ROUND 1G - Số đặc biệt

Một số x được gọi là đặc biệt nếu không tồn tại 1 số nguyên a > 1 nào mà bình phương của nó là ước của x.

Cho 1 số n. Hãy tìm ước lớn nhất của n là số đặc biệt!

Input

Một dòng chứa số n (1 <= n <= 10^12).

Output

Đáp án của bài toán.

Example

Test 1:

Input:

10

 

Output:

10

 

Test 2:

Input:

12

 

Output:

6


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-02-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-25 20:46:55
P161PROG: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p161prog-round-1g-so-dac-biet.html

Last edit: 2017-12-11 03:35:59
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.