Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P161PROH - ROUND 1H - Chọn chỗ

N'aix the Lifestealer sau khi về quê nghỉ Tết xong thì chuẩn bị bắt xe để lên Hà Nội học đại học tiếp. Nhưng anh lại là 1 thanh niên bủn xỉn, chỉ muốn đi xe chùa mà không muốn trả tiền, nhờ kỹ năng có một không hai của mình mà anh có thể bắt xe mà không mất tiền.

Đoàn xe mà N’aix muốn bắt có n chỗ ngồi, kỹ năng của anh là tìm ra chỗ trống có chỉ số nhỏ nhất trong đoàn xe đấy để ngồi. Hãy giúp N’aix tìm được chỗ ngồi hợp lý.

Input

Dòng đầu tiên chứa số n ( 1 <= n <= 3000).

Dòng sau chứa n số nguyên dương x là chỗ đã có người ngồi ( 1 <= x <= 3000).

Output

In ra vị trí nhỏ nhất là chỗ mà N’aix sẽ ngồi (nếu đoàn xe đã chật thì in ra n + 1).

Example

Input:
3
1 2 4
Output:
3

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-02-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-26 09:59:30
P161PROH: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p161proh-round-1h-chon-cho.html

Last edit: 2017-12-11 04:34:43
2017-07-24 17:42:58
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n; int a[3001]; int d[3001]={0};
main(){
int res=n+1;
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++) {
cin>>a[i]; d[a[i]]=1;
}
for(int i=1;i<=n+1;i++) if(d[i]==0){
res=i; break;
}
cout<<res;
}
2017-03-07 17:24:17
de kho qua lam sai hoai :(
2017-02-07 17:42:31
đề vậy mà nhiều bạn làm dc thế :))))
2016-09-25 18:26:39 Phương Ðông
xe chỉ có n chỗ ngồi, lại có n ghế đã có người ngồi -_-
2016-07-28 21:31:11 zon

2016-04-23 19:38:11 Ca Com


Last edit: 2016-04-24 03:35:39
2016-04-03 15:23:57
chả hiểu sai chỗ nào @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.