Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P161PROI - ROUND 1I - Đếm sao

Bầu trời đêm có thể được mô hình hóa như một mặt phẳng 2D vô hạn. Có N ngôi sao tại các vị trí riêng biệt trên bề mặt này, có tọa độ sao là (X[i], Y[i]).

Một chòm sao boomerang là một cặp đoạn thẳng phân biệt có độ dài bằng nhau mà chung nhau một điểm duy nhất, sao cho cả hai điểm cuối còn lại của mỗi đoạn trùng với vị trí của một ngôi sao.

Hai chòm sao boomerang là khác nhau nếu chúng không tạo thành các cặp không có thứ tự của một đoạn đường thẳng khác. Có bao nhiêu chòm sao bomberrang khác nhau bạn có thể nhận ra ? 

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên T – Số đêm cần đếm sao (1 <= T <= 80).

Với mỗi đêm sẽ được mô tả bởi số nguyên n (1 <= n <= 2000) – số ngôi sao.

Tiếp theo sau đó là n cặp số (x[i], y[i]) (-10000 <= x[i], y[i] <= 10000) là tọa đọa của ngôi sao thứ i.

Output

Đầu ra Đối với các đêm thứ i, in một dòng có chứa "Case #i:" theo sau là số các chòm sao boomerang trong bầu trời đêm.

Example

Input:

2

3

0 0

0 1

0 3

5

0 0

0 1

0 2

0 3

0 4 Output:

Case #1: 0

Case #2: 4

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-02-18
Thời gian chạy:1s-10s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.