Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P161PROJ - ROUND 1J - Lại là phép toán bit

Cho dãy số a[] gồm n phần tử phân biệt. Xét một dãy con gồm các phần tử liên tiếp của dãy số a. Gọi M1 là số nhỏ nhất và M2 là số nhỏ nhì trong dãy số đó. Ta gọi giá trị của dãy con đó  là một số nguyên s = ((M1 AND M2) XOR (M1 OR M2)) AND (M1 XOR M2).

Yêu cầu: Tìm s lớn nhất có thể trong các dãy con của a[].

Input

Dòng đầu tiên có chứa số nguyên n duy nhất là số lượng phần tử của dãy số.(2 <= n <= 10^6)

Dòng thứ 2 chứa n phần tử của dãy số a[], với 1 <= i <= n, 1 <= a[i] <= 10^9.

Output

Chứa số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Example

Input:

5

5 2 1 4 3 Output: 7

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-02-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.