Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P163PROB - ROUND 3B - Xe tăng

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông mới đấy vừa được nhà nước phong tặng danh hiệu thi đua thời đại mới, và quyết định đổi tên thành Học viện Hoàng Gia. Để chào mừng sự kiện đặc biệt này, Học viện đã tổ chức 1 buổi diễu binh quy mô lớn chưa từng có.

Buổi diễu binh bao gồm n xe tăng, mỗi xe được xếp tại 1 vị trí cố định trên sân trường. Xe tăng thứ i có tọa độ (xi,yi). Độ đẹp của đội hình xe tăng được tính bằng tổng của bình phương khoảng cách tất cả các cặp xe tăng.

Input

Dòng đâu tiên nhập số tự nhiên n (1 <= n <= 100 000) là số xe tăng.
n dòng tiếp theo, mỗi dòng bao gồm 2 số nguyên xi, yi là tọa độ của xe tăng thứ i trên sân trường (-10000 <= xi, yi <= 10000). Các xe tăng có thể xếp chồng lên nhau (có nghĩa là chung tọa độ). Giả sử sân trường rộng vô tận.

Output

In ra trên 1 dòng kết quả của bài toán – là độ đẹp của đội hình xe tăng.

Example

Input:

4

1 1

-1 -1

1 -1

-1 1 Output: 32

Bảng xếp hạng ACM PTIT (NEW)Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-03-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.