Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P163PROD - ROUND 3D - Nếu cuộc sống không có số 0

Bạn có thể tưởng tượng nếu một ngày chúng ra loại bỏ hết tất cả các số 0? Chắc chắn rằng nếu điều đó xảy ra thì sẽ có nhiều vấn đề phát sinh.

Lấy một ví dụ đơn giản, giả sử ta có 3 số nguyên a, b, c và a + b = c. GIờ đây, nếu chúng ta bỏ hết các số 0 thì chưa chắc điều này còn đúng nữa. Nhiệm vụ của bạn là cho 2 số nguyên a, b và kiểm tra xem sau khi thực hiện phép cộng rồi xóa đi các số 0 thì kết quả của phép cộng còn đúng không.

Ví dụ ta có: 101 + 102 = 203, sau đó xóa các số 0, ta có 11 + 12 = 23 và phép tính này vẫn đúng. Nhưng với trường hợp: 105 + 106 = 211, thì sau khi xóa các số 0 ta được 15 + 16 = 211 và phép tính này sai.

Input

Gồm 2 dòng, lần lượt chứa 2 số nguyên a và b (1 <= a, b <= 10^9).

Output

In ra “YES”, nếu sau khi xóa các số 0 mà kết quả phép tính vẫn đúng, in ra “NO” trong trường hợp ngược lại.

Example

Test 1:

Input:

101

102

 

Output:

YES

 

Test 2:

Input:

105

106

 

Output:

NO


Bảng xếp hạng ACM PTIT (NEW)Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-03-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-01-17 15:40:52
P163PROD: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2018/01/p163prod-round-3d-neu-cuoc-song-khong.html
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.