Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P163PROE - ROUND 3E - Xâu gần đối xứng

Shiroe đã quá chán với việc xử lý đống dữ liệu của thành phố Akiba :/ Đống dữ liệu này là 1 xâu gồm chỉ có 2 chữ cái ‘a’ và ‘b’. Để làm cho công việc vui vẻ hơn, Shiroe đã nghĩ ra bài toán như sau:

“Một sau gọi là đối xứng nếu đọc từ trái qua phải và từ phải qua trái đều như một vd abba hay aba. Giờ ta định nghĩa một xâu gần đối xứng là một xâu mà khi ta rút gọn xâu (với các kí tự giống nhau mà đứng cạnh nhau thì ta chỉ giữ lại 1 kí tự) ta được 1 xâu đối xứng, ví dụ aabba(sau khi rút gọn ta được xâu aba). Vậy coi đống dữ liệu là 1 xâu kí tự S gồm 2 kí tự ‘a’ và ‘b’ hỏi có tất cả bao nhiêu xâu con (là 1 đoạn gồm các kí tự liên tiếp nhau trong S) là xâu gần đối xứng có độ dài là số chẵn và có bao nhiêu xâu con là xâu gần đối xứng có độ dài là số lẻ.”

Input

Chỉ gồm 1 xâu S có độ dài không quá 10^5 chỉ gồm 2 kí tự ‘a’ và ‘b’.

Output

In ra trên 1 dòng 2 số A và B là số xâu con gần đối xứng có độ dài chẵn và số xâu con gần đối xứng có độ dài lẻ.

Example

Input:
ababb

Output:
2 7

Giải thích:

Xâu “ababb” có các xâu con gần đối xứng là: “a”, “b”, “a”, “b”, “b”, “aba”, “bab”, “babb”, “bb”.


Bảng xếp hạng ACM PTIT (NEW)Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-03-01
Thời gian chạy:1s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.