Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P163PROF - ROUND 3F - Chia nhóm số học

Haruka là con trai thứ 2 trong gia đình bình gồm 9 anh chị em, điều đặc biệt là cha cậu là một vị vua :v và cậu có một siêu năng lực về tính toán. Hôm nay vua cha của cậu đã hỏi cậu 1 bài toán như sau:

“Cho một số nguyên m và một số nguyên n. Số m được phân tích thành n số nguyên dương sao cho tích của n số nguyên đó đúng bằng m. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách phân tích”.

Và để tăng độ khó của bài toán, vua cho đã cho m là một số rất lớn được tính bằng tích của n số nguyên.

Input

Dòng đầu gồm 1 số nguyên n(1 <= n <= 500).

Trên dòng thứ 2 gồm n số nguyên a[1], a[2], .., a[n] (1 <= a[i] <= 10^9).

Output

In trên một dòng số nguyên duy nhất là kết quả bài toán lấy phần dư cho 1000000007 (1e9+7).

Example

Test 1:

Input:

1

2

 

Output:

1

 

Test 2:

input:

2

5 10

 

Output:

6

 

Test 3:

Input:

3

1 1 2

 

Output:

3

 

Giải thích:

Test 1: Có 1 nhóm duy nhất là {1}.

Test 2: Có 6 nhóm là {5, 10}, {10, 5}, {2, 25}, {25, 2}, {1, 50}, {50, 1}.

Test 3: Có 3 nhóm là {2, 1, 1}, {1, 2, 1}, {1, 1, 2}.


Bảng xếp hạng ACM PTIT (NEW)Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-03-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.