Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P163PROG - ROUND 3G - Bảng nhân

Bạn được cho 1 bảng với n hàng và n cột. Ô hàng thứ i cột thứ j sẽ có giá trị là i * j. Với số x cho trước, hãy đếm xem trong bảng có bao nhiêu cột chứa số x.

Input

Một dòng chứa số n và x ( 1 <= n <= 10^5, 1 <= x <= 10^9).

Output

Đáp án của bài toán.

Example

Test 1:

Input:

10 5

 

Output:

2

 

Test 2:

Input:

6 12

 

Output:

4


Bảng xếp hạng ACM PTIT (NEW)Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-03-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-03-05 13:34:10
chắc lại chặt nhị phân
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.