Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P163PROH - ROUND 3H - Vẽ đa giác

Sơn mới học chơi DotA được 1 tuần, tuần này anh tập chơi thử hero Batrider và anh rất thích kỹ năng đốt lửa của hero này. Anh muốn vẽ một đa  giác đều bằng lửa để bao vây kẻ địch ở trong. Chính vì thế nên anh điều khiển cho Batrider chỉ đi theo 1 góc cố định. Bạn hãy giúp Sơn kiểm tra xem anh có thể tạo được một đa giác đều hay không.

Input

Dòng đầu chứa số bộ test T (0 < T < 100).

T dòng sau, mỗi dòng là 1 góc a cố định mà Sơn điều khiển Batrider di chuyển (0 < a < 180).

Output

Mỗi test in ra 1 dòng “YES” hoặc “NO” tương ứng với có hoặc không thể tạo được đa giác đều với góc a đã cho.

Example

Input:

2

30

60 Output: NO
YES

Bảng xếp hạng ACM PTIT (NEW)Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-03-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-24 16:37:39
Góc a int cũng AC nhé, ko cần float :)))))))))))))))))
2017-07-22 21:56:09
P163PROH: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p163proh-round-3h-ve-da-giac.html

Last edit: 2017-12-09 16:01:58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.