Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P163PROI - ROUND 3I - Shopping

Hôm nay, Gấu đang đợi bạn Chuột tới chơi nhà. Để chuẩn bị cho việc này, Gấu quyết định đi ra 2 cửa hàng gần nhà để mua bánh kẹo tiếp đãi bạn Chuột. Biết khoảng cách từ nhà Gấu tới cửa hàng thứ nhất là d1 và tới cửa hàng thứ 2 là d2. Ngoài ra, còn một con đường nối từ cửa hàng thứ nhất tới cửa hàng thứ hai là d3. Các bạn hãy tính giúp Gấu, quãng đường ngắn nhất mà Gấu phải đi để từ nhà tới được 2 cửa hàng và lại quay về nhà nhé!

Input

Một dòng duy nhất gồm 2 số nguyên d1, d2, d3 (1 <= d1, d2, d3 <= 10^8).

Output

Quãng đường ngắn nhất mà Gấu phải đi qua.

Example

Test 1:

Input:

10 20 30

 

Output:

60

 

Test 2:

Input:

1 1 5

 

Output:

4


Bảng xếp hạng ACM PTIT (NEW)Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-03-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-06-30 15:20:57
P163PROI: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2018/06/p163proi-round-3i-shopping.html
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.