Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P163SUMA - ROUND 3A - Bài Even

Chắc hẳn mọi người đều biết đến bộ bài Odd nổi tiếng trong thể loại BoardGame. Hôm nay, Frost sẽ giới thiệu cho các bạn bộ bài Even. Bộ bài sẽ có tất cả n quân bài, mỗi quân chứa duy nhất 1 chữ cái in hoa (‘A’ -> ‘Z’). Bạn sẽ được bốc từ bộ bài ra k quân bài bất kỳ.

Điểm của bạn sẽ được tính như nhau: Trong những quân bài bạn bốc được, quân thứ i sẽ có điểm bằng số quân bài có cùng ký tự (vẫn nằm trong số con bốc được, và tính cả quân thứ i). Điểm của cả cỗ bài sẽ là tổng điểm tất cả các quân.

Hãy tính toán xem với 1 bộ bài Even cho trước, bạn sẽ giành được tối đa bao nhiêu điểm?

Input

Dòng đầu tiên nhập 2 số nguyên n và k (1 <= k <= n <= 105).

Dòng tiếp theo nhập xâu gồm n chữ cái in hoa, chữ cái i sẽ được ghi lên quân bài thứ i.

Output

In ra số điểm tối đa mà bạn có thể đạt được

Example

Test 1:
Input:
7 5
MJDIJAB
Output:
7
Test 2:
Input:
5 1
FACJT
Output:
1
Test 3:
Input:
5 3
AOWBY
Output:
3

Giải thích test 1: bạn sẽ bốc 5 quân: 2 quân J, 3 quân còn là bất kỳ con gì (vì chúng đều khác nhau từng đôi một).
Như vậy tổng điểm của bạn sẽ là: 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 7


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-07-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-01-20 20:16:41
lưu ý: n,k,.. để long long mới accepted -_-
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.