Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P163SUMB - ROUND 3B - Chữ thập xanh

Chào mừng các bạn đến với lớp tập vẽ. Mỗi người sẽ được phát 1 tờ giấy được chia thành lưới ô vuông có kích thước nxm (n hàng và m cột). Các hàng sẽ được đánh số từ 1 -> n, cột được đánh số từ 1 -> m

Mỗi người sẽ được phát thêm 1 mảnh giấy có ghi 1 dãy gồm 6 số (a, b, c, d, x0, y0) (0 <= a,b,c,d). Các bạn phải vẽ được 1 hình chữ thập trên tờ giấy trên, là 1 tập hợp các ô tọa độ (x, y) thỏa mãn ít nhất 1 trong 2 điều kiện sau:

  • |x0 - x| <= a  và  |y0 - y| <= b
  • |x0 - x| <= c  và  |y0 - y| <= d

 

Hình chữ thập trên tương ứng với (0,1,1,0,2,3) trên lưới 3x4

Hãy xác định số nhóm (a, b, c, d, x0, y0) khác nhau và vẽ được nên hình chữ thập có diện tích là s lên tờ giấy. Mọi ô của hình chữ thập phải nằm gọn trên tờ giấy, tức với mọi (x, y) thỏa mãn điều kiện vẽ thì 1 <= x <= n và 1 <= y <= m. Diện tích của hình chữ thập chính là số ô mà chữ thập có.

Note: 2 nhóm (a, b, c, d, x0, y0) được gọi là khác nhau khi tồn tại ít nhất 1 cặp số tương ứng khác nhau giữa 2 nhóm, không nhất thiết phải có hình chữ thập khi vẽ ra khác nhau.

Input

Dòng duy nhất gồm 3 số nguyên n, m và s (1 <= n, m <= 500, 1 <= s <= n*m)

Output

In ra kết quả bài toán – là số nhóm khác nhau

Example

Test 1:
Input:
3 4 5
Output:
4
Test 2:
Input:
2 2 1
Output:
4

Giải thích test 1: 4 nhóm (0, 1, 1, 0, 2, 2), (0, 1, 1, 0, 2, 3), (1, 0, 0, 1, 2, 2), (1, 0, 0, 1, 2, 3)
Giải thích test 2: 4 nhóm (0, 0, 0, 0, 1, 1), (0, 0, 0, 0, 1, 2), (0, 0, 0, 0, 2, 1), (0, 0, 0, 0, 2, 2)


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-07-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.