Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P163SUMD - ROUND 3D - Đăng kí ô tô

BD14 (Bê đê oăn phò) mới tậu được con ô tô mới. Cậu hí hửng đi đăng kí biển số xe. BD14 đã bốc được cho mình 1 số A tuy nhiên cậu lại muốn thay đổi số A này thành 1 số B mới. Để làm được điều đó cậu có thể thực hiện như sau:

-          Cậu được cho 1 mảng gồm n phần tử x1, x2, …, xn.

-          Mỗi bước thực hiện cậu có thể trừ số A đi 1 đơn vị hoặc là trừ A mod xi (1 <= i <= n).

Tất nhiên với mỗi bước thực hiện BD14 đều phải trả phí. Cậu muốn biết cần ít nhất bao nhiêu lần thay đổi thì cậu sẽ được số B.  

Input

Dòng đầu tiên gồm số nguyên n (1 <= n <= 10^5)

Trên dòng tiếp theo, gồm n số nguyên x­i­ (2 <= xi <= 10^9)

Trên dòng thứ 3, gồm 2 số nguyên A, B (0 <= b <= a <= 10^9, a – b <= 10^6)

Output

In ra số nguyên duy nhất là số lượng tối thiểu các bước thao tác.

Example

Input:
3
2 3 4
10 1
Output:
6

Giải thích:
10 -> 8 -> 6 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1.


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-07-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.