Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P163SUME - ROUND 3E - Ước số

Tí và Tèo là 2 bạn thân, 2 người bọn họ có sở thích là đố nhau các bài toán từ dễ đến khó.

Hôm nay Tí đố Tèo một câu rằng: Tí có 1 số nguyên dương N, trong vòng 1 giây Tèo sẽ phải đưa ra được cho Tí số nguyên A nhỏ nhất, sao cho A có đúng N ước số.

Bạn hãy giúp Tèo vượt qua thử thách này nhé.

Input

Gồm duy nhất  1 số nguyên N (1 <= N <= 1000)

Output

In ra số nguyên A nhỏ nhất có đúng N ước. Input đảm bảo kết quả <= 10^18.

Example

Test 1:
Input:
1
Output:
1
Test 2:
Input:
2
Output:
2
Test 3:
Input:
4
Output:
6

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-07-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.