Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P163SUMF - ROUND 3F - Trò chơi ghép hình

Sinh nhật 18 tuổi của Lúi, Lúi được tặng một bộ ghép hình đặc biệt. Bộ ghép hình có 4n miếng ghép, mỗi miếng ghép được đánh một số ai. Với 4n miếng ghép, Lúi muốn ghép thành một bức tranh hình vuông có kích thước 2n x 2n.

Vì đây là bộ ghép hình đặc biệt, nên với mỗi cách xếp các miếng ghép Lúi có thể tạo ra một bức tranh mới. Vẻ đẹp của bức tranh được tính như sau: Trước hết Lúi phải tìm ra được miếng ghép có giá trị lớn nhất trong các miếng ghép của bức tranh có kích thước 2n x 2n, ta gọi giá trị này là GP(n), vẻ đẹp của bức tranh được tính bằng GP(n) cộng với vẻ đẹp của 4 bức tranh có kích thước 2n - 1 x 2n – 1 được tách ra từ hình vuông ban đầu.

Hãy giúp Lúi tìm ra vẻ đẹp lớn nhất của bức tranh nhé.

Input

Dòng đầu số nguyên n (0<=n<=10).

Dòng thứ 2 gồm 4n số nguyên ai ( 1 <= ai <= 109)

Output

Số nguyên duy nhất là vẻ đẹp lớn nhất của bức tranh.

Example

Input:
1
1 2 3 4
Output:
14

Giải thích: 4 + 1 + 2 + 3 + 4 = 14


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-07-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.