Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P163SUMH - ROUND 3H - Xúc xắc

Tí và Tèo đang chơi xúc xắc, mỗi người chọn ra một con số từ 1 đến 6 và sẽ tung xúc xắc để xem giá trị của con xúc xắc gần với con số của người nào hơn. Giá trị x gọi là gấn số a hơn số b nếu |x – a| < |x – b|

Giờ đây bạn biết 2 con số mà Tí và Tèo đã chọn, hãy tính xem có bao nhiêu giá trị của xúc xắc mà gần số của Tí hơn, bao nhiêu giá trị mà khoảng cách tới 2 con số đã chọn như nhau và bao nhiêu giá trị mà nó gần với số của Tèo hơn và in ra kết quả lần lượt theo thứ tự như trên.

Input

Một dòng duy nhất gồm 2 số nguyên a, b (1 <= a, b <= 6)

Output

Kết quả bài toán.

Example

Input:
2 5

Output:
3 0 3

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-07-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.