Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P163SUMI - ROUND 3I - Chữ số thứ n

Viết lần lượt các số tự nhiên sát cạnh nhau, ta sẽ được một dãy số vô hạn “12345678910…”

Tìm chữ số thứ n trong dãy số vô hạn đó.

Input

Dòng duy nhất chứa số nguyên n (1 <= n <= 1000)

Output

Chữ số thứ n.

Example

Input:
11

Output:
0

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-07-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-21 21:24:11
P163SUMI: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p163sumi-round-3i-chu-so-thu-n.html

Last edit: 2017-12-09 15:00:34
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.