Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P165SUMA - ROUND 5A - Nghịch với số may mắn

Như tất cả mọi người đều biết thì số may mắn chỉ bao gồm 2 chữ số đó là 4 và 7. Ví dụ 47, 444, 474 là số may mắn; còn 45, 448, 347 không phải là số may mắn.

Frost hiện có 1 số bất kỳ gồm n chữ số (không chứa số 0 ở đầu). Số này được biểu diễn dưới dạng mảng gồm n phần từ được đánh số từ 1 -> n, mỗi phần tử là chữ số tương ứng của số may mắn.

Với mảng số trên, Frost sẽ thực hiện k thao tác, mỗi thao tác như sau: tìm chỉ số x bé nhất thỏa mãn dx = 4 và dx+1 = 7. Nếu x là số lẻ thì gán dx = dx+1 = 4, ngược lại thì gán dx = dx+1 = 7. Nếu không tìm được x thỏa mãn thì thao tác vẫn được tính, nhưng mảng số không thay đổi.

Giúp Frost tìm được số mà sau khi anh thực hiện k thao tác trên

Input

Dòng đầu tiên nhập 2 nguyên số n và k (1 <= n <= 105, 0 <= k <= 109) lần lượt là số chữ số của số Frost sở hữu, và số thao tác Frost cần thực hiện

Dòng tiếp theo nhập số gồm n chữ số (Input đảm bảo không có chứa số 0 ở đầu)

Output

In ra số mà Frost có được sau khi thực hiện k thao tác.

Example

Test 1:
Input:
7 6
4747477
Output:
4444477
Test 2:
Input:
4 2
4478
Output:
4478

Giải thích test 2: 4478 -> 4778 -> 4478


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-08-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-01-27 13:55:54
4747477
...
4444447
4444477
4444447
4444477...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.