Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P165SUMB - ROUND 5B - Trò chơi của người ra đề

Cảm thấy nhiều lúc việc ra đề chơi buồn chán, Frost và Lúi thi thoảng lại bày ra 1 trò chơi để công việc của mình đỡ nhàm chán. Hôm nay Frost sẽ giới thiệu trò chơi này cho mọi người cùng biết.

Ban đầu có 1 đống gồm n viên đá được đặt trên bàn. Trong 1 lượt chơi, 1 đống đã sẽ được chọn và chia thành k (k>=2) đống đá, đống thứ i (1 <= i <= k) gồm ai viên đá thỏa mãn a1 > a2 > … > ak > 0 và a1 – a2 = a2 – a3 = … ak-1 – ak = 1.

Mỗi người sẽ thực hiện 1 lượt chơi, xong sẽ đến người kia. Người nào không thể hoàn thành được lượt chơi của mình sẽ bị thua. Frost sẽ là người chơi trước. Đố các bạn ai sẽ thắng nếu cả Frost và Lúi đều chơi theo cách tối ưu nhất.

Input

Dòng duy nhất gồm số nguyên n (1 <= n <= 105) là số đá nằm trong đống ban đầu được đặt trên bàn.

Output

Nếu Frost thắng, hãy in ra k – là số đống bé nhất mà Frost đã chia đống ban đầu ra trong lượt chơi đầu tiên để có thể thắng được.

Nếu Lúi thắng, hãy in ra “-1”.

Example

Test 1:
Input:
6
Output:
-1
Test 2:
Input:
15
Output:
2

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-08-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.