Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P165SUMC - ROUND 5C - Lớp hình học

Em trai của Frost hiện nay đang học lớp 9, và có hỏi Frost về 1 bài hình học trên lớp. Cụ thể như sau:

Đề bài yêu cầu hãy tạo 1 vector B từ 1 vector A và 1 vector C cho trước, với điều kiện chỉ được dùng các thao tác sau:

  • Xoay vector A 90 độ theo chiều kim đồng hồ
  • Cộng thêm vector C vào vector A

Các thao tác có thể thực hiện theo bất kỳ thứ tự nào, và được sử dụng vô số lần

Hỏi xem có cách nào để tạo được vector B hay không? Frost đã lâu lắm không đụng đến hình học, các bạn hãy giúp Frost nhé.

Input

Dòng đầu tiên nhập 2 số nguyên x1 và y1 (-108 <= x1, y1 <= 108) -  là tọa độ của vector A

Dòng đầu tiên nhập 2 số nguyên x2 và y2 (-108 <= x2, y2 <= 108) -  là tọa độ của vector B

Dòng đầu tiên nhập 2 số nguyên x3 và y3 (-108 <= x3, y3 <= 108) -  là tọa độ của vector C

Output

In “YES” nếu có thể tạo được vector B, ngược lại in ra “NO”.

Example

Test 1:
Input:
2 3
2 3
0 0
Output:
YES
Test 2:
Input:
0 0
1 1
2 2
Output:
NO

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-08-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.