Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P165SUMD - ROUND 5D - Mở khóa

Lúi là một người hay quên, chính vì thế mà đã rất nhiều lần cậu quên mật khẩu máy tính của mình.

Lúi cũng là một người rất yêu các con số 6 và 9 vì thế mà câu đã đặt mật khẩu máy tính của mình là một số nguyên chỉ gồm 2 số 6 và 9. Số nguyên đó phải là nhỏ nhất và thỏa mãn các điều kiện sau.

-          Có a số 6

-          Có b số 9

-          Có c số 69

-          Có d số 96

Bạn hãy giúp Lúi nhớ lại mật khẩu nhé

Input

Gồm 4 số a, b, c, d (1 <= a, b, c, d <= 106)

Output

Mật khẩu máy tính của Lúi, nếu không có số nào thỏa mãn điều kiện trên, in ra số -1

Example

Test 1:
Input:
2 2 2 1
Output:
6969
Test 2:
Input:
1 1 1 1
Output:
-1 

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-08-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.