Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P165SUME - ROUND 5E - Những tấm gỗ nhỏ

Hết giờ học Lúi thường vật vờ ở các quán cafe quanh trường. Quán cafe nào thì cũng có bộ trò chơi rút gỗ. Lúi đã quá nhàm chán với trò chơi này rồi nên cậu quyết định sẽ làm gì đó với những tấm gỗ nhỏ.

Với mỗi tấm gỗ, Lúi viết nên đó đúng n số, và giờ Lúi tự hỏi với T tấm gỗ được xếp thẳng hàng, ta thu được một dãy các số rất dài, dãy số đó có dãy con không giảm dài nhất là bao nhiêu.

Input

Dòng đầu gồm 2 số nguyên n, T (1 <= n <= 100, 1 <= T <= 107)

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên a1, a2, …, an trên mỗi tấm gỗ (1 <= ai <= 300)

Output

In ra số nguyên duy nhất là độ dài dãy con không giảm dài nhất

Example

Input:
5 2
2 5 2 3 5 
Output:
6

Giải thích: 2 5 2 3 5| 2 5 2 3 5


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-08-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-09 15:24:10
Chưa hiểu sao lại sai @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.