Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P165SUMF - ROUND 5F - Trò chơi viết số nhanh

Tí và Téo đang cùng chơi trò chơi viết số nhanh. Trò chơi rất đơn giản Tí sẽ nghĩ ra một con số N còn Tèo sẽ nghĩ ra một con số M. Hai bạn sẽ cùng nói 2 con số đó một lúc, và ngay sau đó ai viết được ra nhiều số nguyên dương chia hết cho M và có số lượng từng chữ số giống với số N nhất thì sẽ là người chiến thắng.

Rất nhanh chóng và có vẻ như Tí đã hack speed trong trò chơi này, cậu trả lời rất nhanh.

Input

Gồm 2 số nguyên N và M (1<= N <=1018, 1 <= M <= 100).

Output

Số lượng các số chia hết cho M và có số lượng từng chữ số giống với N.

Example

Input:
702 6
Output:
3

Giải thích: có 3 số là 270, 702, 720.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-08-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.