Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P165SUMG - ROUND 5G - Chiến hữu

Drow và Medusa là 2 hero rất khỏe với lượng sát thương gây ra là rất lớn. Cặp đôi này được đội OG dùng để chiến thắng đội EG trong 1 game đấu ở vòng bảng TI 6. Biết sát thương của Drow gây ra sau mỗi hit đánh là a, của Medusa là b và lượng máu của hero địch là n. Bạn hãy giúp 2 player chơi Drow và Medusa tính xem cần tối thiểu bao nhiêu hit đánh (của cả 2) để có được lượng sát thương đúng bằng n. Nếu không thể thì in ra -1.

Input

Dòng đầu tiên chứa số bộ test T (1 <= T < 100).

T dòng sau, mỗi dòng chứa 3 số n, a, b cách nhau 1 khoảng trắng (1 <= n, a, b <= 10^9).

Output

In ra trên mỗi dòng tổng số hit đánh tối thiểu, nếu không thể thì in ra -1 ứng với mỗi bộ test.

Example

Input:
1
10 4 3 Output: 3

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-08-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-02-13 11:54:18
._. Ad Hoc
2018-07-16 15:55:49
Ngọc Tự Hàn

Last edit: 2018-07-16 15:56:02
2017-01-31 13:32:29 Nguyễn Thái Dương
2ez4miracle :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.