Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P166PROC - ROUND 6C - Bánh sinh nhật

Sắp tới ngày sinh nhật Gấu, mẹ Gấu mua cho gấu một chiếc bánh sinh nhật.

Chiếc bánh hình vuông có kích thước n * n, gồm các ô vuông con có kích thước cạnh là 1 đơn vị.

Trong mỗi ô vuông có thể rỗng, hoặc được đặt một thanh socola trong đó.

Độ hạnh phúc của Gấu sẽ bằng số lượng các cặp thanh socola cùng hàng hoặc cùng cột.

Các bạn hãy tính xem thử độ hạnh phúc của Gấu là bao nhiêu nhé.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên n (1 <= n <= 100) – Kích thước của chiếc bánh.

n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n kí tự. Ô trống được biểu thị bằng ‘.’, ô có socola được biểu thị bằng ‘C’.

Output

Độ hạnh phúc của Gấu.

Example

Input:

4

CC..

C..C

.CC.

.CC. Output: 9


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-03-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.