Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P166PROH - ROUND 6H - Số gần nguyên tố

Một số được gọi là gần nguyên tố nếu nó có đúng 2 ước số nguyên tố. Ví dụ 26, 62.

Hãy đếm số lượng các số gần nguyên tố không vượt quá số N.

Input

Gồm 1 số duy nhất là số N (1 <= N <= 3000) 

Output

Gồm số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Example

Input:
11

Output:
2


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-03-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2016-11-02 14:56:26
đề bài yêu cầu 1 kiểu test 1 kiểu.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.