Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P167PROD - ROUND 7D - ABC

Cho đẳng thức a + b = c, trong 3 số này có 1 số bị mờ đi một chữ số (được thay bằng dấu ?), hãy tìm chữ số đó.

Input

  • Dòng đầu chứa một số nguyên không âm a;
  • Dòng thứ hai chứa một số nguyên không âm b;
  • Dòng thứ ba chứa một số nguyên không âm c;

Cả ba số đều không vượt quá 106.  Một trong ba số sẽ bị thay một vị trí bằng dấu ?. 

Output

  • Gồm một dòng chứa một số chữ số là kết quả tương ứng của bộ test trong dữ liệu vào.

Example

Input:

128

?2

200

 

Output:

7


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-04-10
Thời gian chạy:1s-3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-06 08:40:21
Copy không để ý sửa lại nên mất meow 1 sub :(
Chú Mèo Chui Xoong: meow
2017-08-22 20:08:43 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p167prod-spoj-ptit-round-7d-abc/
2016-04-12 20:04:15
HD:
http://mycodealgorithm.blogspot.com/2016/04/p167prod-round-7d-abc.html
2016-04-10 14:01:36
bài này em code y như hôm thi ACm, vậy mà hôm nay YES, hôm thi NO =)))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.