Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P167PROE - ROUND 7E - Phương trình

Cho , hãy đếm số nghiệm nguyên dương của phương trình:

Input

  • Dòng đầu chứa số nguyên T là số bộ test (T <= 100);
  • T dòng sau, mỗi dòng chứa số nguyên dương n (n <= 106).

Output

  • Gồm T dòng, mỗi dòng là số lượng nghiệm của phương trình tương ứng với bộ test đã cho. 

Example

Input:

2

1

2

 

Output:

1

3


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-04-10
Thời gian chạy:1s-3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-22 19:38:53 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p167proe-spoj-ptit-round-7e-phuong-trinh/
2017-07-24 06:25:37
thanks
2016-04-12 20:05:42
HD:
http://mycodealgorithm.blogspot.com/2016/04/p167proe-round-7e-phuong-trinh.html
2016-04-11 17:46:14


Last edit: 2016-04-11 17:48:40
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.