Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P171SUMA - ROUND 1A - Kiểm tra hình chữ nhật

Trên mặt phẳng cho 4 điểm (2 điểm có thể trùng nhau). Hãy kiểm tra xem 4 điểm đó có thể tạo thành 1 hình chữ nhật có các cạnh song song với các trục toạ độ hay không. Lưu ý 1 điểm hoặc 1 đoạn thẳng không được tính là 1 hình chữ nhật.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương n (n <= 1000) là số lượng bộ test.

Mỗi bộ test gồm 4 dòng, mỗi dòng gồm 1 cặp số x, y là toạ độ của 4 điểm trên mặt phẳng.

Output

In ra n dòng, Mỗi dòng chứa 1 xâu kết quả là "YES" nếu 4 điểm có thể tạo thành 1 hình chữ nhật, hoặc "NO" nếu ngược lại.

Example

Input:
2
-1 2
3 2
3 5
-1 5
2 4
5 6
2 3
1 2
Output:
YES
NO

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-07-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-21 21:27:37
P171SUMA: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p171suma-round-1a-kiem-tra-hinh-chu-nhat.html

Last edit: 2017-12-09 02:46:23
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.