Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P171SUMB - ROUND 1B - Tập con không chia hết cho k

Cho tập S gồm n số tự nhiên. In ra kích thước tâp con lớn nhất S' của tập S sao cho tổng của 2 phần tử bất kì thuộc tập S' không chia hết cho k

Input

Dòng đầu chứa số nguyên n và k (1 <= n <= 10^5, 1 <= k <= 100)

Dòng thứ hai gồm n phần tử của tập S (1 ≤ ai <= 10^9)

Output

In ra kích thước tập con lớn nhất có thể (S')

Example

Input:
5 3
1 2 3 4 5
Output:
3

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-07-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-12-10 07:44:28
thì nó bảo in ra kích thước , thì 3 4 5 kích thước là 3 còn gì ?

2017-07-26 11:54:30
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/804/p171sumb-ptit/
2017-07-21 21:34:50
Sao output lại là 3 nhỉ
Có 3 TH:
1 2 3 thì 1 + 2 chia hết
2 3 4 thì 2 + 4
3 4 5 thì 4 + 5
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.