Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P171SUMC - ROUND 1C - Mảng

Jhin rất hứng thú với những thứ về mảng từ khi còn nhỏ. Hiện ông đang nghiên cứu về những mảng có chiều dài n, và chỉ gồm những phần tử nằm trong đoạn [1; n]. Tuy nhiên ông lại không giỏi về môn Toán nên có một số điều đơn giản làm ông phát điên. Ví dụ, hôm qua ông ta muốn biết có bao nhiêu mảng đẹp khác nhau. Jhin định nghĩa rằng một mảng là đẹp nếu nó đáp ứng một trong hai điều kiện :

-          Mỗi phần tử, bắt đầu từ phần tử thứ hai, không nhỏ hơn phần tử trước nó.

-          Mỗi phần tử, bắt đầu từ phần tử thứ hai, không lớn hơn phần tử trước nó.

Jhin đã đến gặp Kled và Skaarl để yêu cầu sự giúp đỡ, Tuy nhiên, họ chỉ cười nhạo và nói rằng câu trả lời là rất giản. Các bạn hãy giúp Jhin tìm ra câu trả lời nhé.

Input

Dòng duy nhất chứa số nguyên n là kích thước của mảng ( 1 ≤  n  ≤ 105 ).

Output

Dòng duy nhất chứa kết quả của bài toán. Vì kết quả có thể rất lớn, bạn cần lấy kết quả theo modulo 1000000007.

Example

Test 1:
Input:
2
Output:
4
Test 2:
Input:

3
Output:
17

Giải thích test 1: Có 4 mảng đó là {1; 1}, {1; 2}, {2; 1}, {2; 2}.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-07-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.