Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P171SUME - ROUND 1E - Dãy con có tổng lớn nhất

Cho một dãy a gồm N phần tử, tìm hai dãy con có tổng lớn nhất:

1, Dãy con gồm các phần tử liên tiếp

2, Dãy con gồm các phần tử không cần thiết phải liên tiếp

Dãy con phải có số phần tử >=1.

Hãy in ra tổng lớn nhất của 2 loại dãy con.

Input

Dòng đầu là số N (N<=10^5)

Dòng tiếp theo gồm các số ai (-10^5<=ai<=10^5)

Output

1 dòng duy nhất ghi tổng lớn nhất của 2 lại dãy con, 2 số cách nhau 1 dấu cách.

Số đầu tiên là tổng của dãy con liên tiếp, số còn lại là kết quả của trường hợp còn lại.

Example

Test 1:
Input:
5
1 2 3 4 5
Output:
15 15
Test 2:
Input:

8
1 2 -4 -5 -6 1 2 3
Output:
6 9

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-07-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-12-14 00:33:07
P171SUME: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p171sume-round-1e-day-con-co-tong-lon.html
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.