Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P171SUMF - ROUND 1F - Ngôn ngữ tối giản

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, Gióng vốn dĩ đã là người nói ít, đã thế lớn lên bố mẹ lại còn băt học ở Viện ngôn ngữ học quốc gia, để nghiên cứu về chuyên ngành “nói” . Rất bất bình về vấn đề này, hiện tại, Gióng đang nghiên cứu ra một loại ngôn ngữ mới để giảm thiểu số từ tạo ra. Trong loại ngôn ngữ này vẫn đưươc biểu diễn bởi 26 chữ cái trong bảng chữ cái alphabet tuy nhiên có thêm nhiều ràng buộc về vị trí giữa các chữ cái. Hãy giúp Gióng đếm xem có tất cả bao nhiêu từ có độ dài L và kết thúc bằng chữ cái C.

Input

-          26 dòng đầu mỗi dòng i gồm 26 số a[i] [j]  ( 0 hoặc 1) cách nhau bởi dấu cách, số thứ j biểu hiện việc chữ cái thứ j có thể đứng liền sau chữ cái thứ i được nếu a[i][j] = 1 và ngược lại khi a[i] [j] = 0 . ( Các chữ cái được đánh số 0 bắt đầu từ ‘a’ và kết thúc tại 25 ở ‘z’).

-          Dòng tiếp theo chứa 1 số nguyên T là số trường hợp kiểm thử (T<=100) .

-          Mỗi dòng trong T dòng tiếp theo gồm một ký tự C ( C là chữ cái in thường) và số nguyên dương L (2<=L <= 10^7).

Output

-          In ra T dòng, mỗi dòng là số lượng từ có độ dài L kết thúc bằng chữ cái C theo ràng buộc ở trên. Kết quả lấy modulo 10^9+7

Example

Input:
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
c 3
b 2
Output:
1
2

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-07-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.