Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P171SUMG - ROUND 1G - Trò chơi ma trận

Định thức của ma trận có kích thước 2 x 2  được tính như sau :

Một ma trận được gọi là Zinger nếu thỏa mãn có kích thước 2x2 và giá trị định thức bằng 0.
||A|| được định nghĩa là phần tử  có giá trị tuyệt đối lớn nhất trong ma trận A.
Bạn được cho trước ma trận A. Hãy tìm ma trận B là ma trận Zinger và thỏa mãn giá trị ||A-B|| là nhỏ nhất có thể.

Input

Gồm nhiều test, mỗi test được định dạng như sau :

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên, a và b  ( |a|,| b|  ≤ 10^9 )

Dòng thứ hai chứa hai số nguyên c và d  ( |c|,|d|  ≤ 10^9) 

Output

In ra giá trị ||A – B|| nhỏ nhất. Kết quả in ra lấy 9 số sau dấu phẩy.

Example

Test 1:
Input:
1
1 2
3 4
Output:
0.200000000
Ma trận B là: 
Test 2:
Input:

1
1 0
0 1
Output:
0.500000000
Ma trận B là: 

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-07-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.