Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P171SUMH - ROUND 1H - Hệ thống đèn LED

Để chuẩn bị chào mừng các sinh viên khóa mới, PTIT đã chuẩn bị một hệ thống đèn LED chào mừng với rất nhiều đèn leb, mỗi bóng đèn lại được gắn vào một vị trị nhất định.

Hệ thống có 3 hiệu ứng như sau:

1 l r: Hệ thống sẽ bật các đèn ở vị trí từ l đến r

2 l r: Hệ thống sẽ tắt các đèn ờ vị trí từ l đến r

3 l r: Hệ thống sẽ bật các đèn từ vị trí l đến r và tắt tất cả các đèn trước đó đã bật (các đèn đã bật mà nằm trong đoạn từ l đến r cũng sẽ bị tắt đi)

Để kiểm tra hệ thống đèn có hoạt động đúng không, sau mỗi lần bật một hiệu ứng, người ta sẽ tìm ra được vị trí đèn đầu tiên hiện đang ở trạng thái tắt và kiểm tra xem thực tế đèn nó có tắt không. Tuy nhiên, việc chuyển hiệu ứng là rất nhanh vì thế rất cần có một chương trình tìm ra được vị trí bóng đèn đầu tiện đang tắt. Bạn hãy giúp viết ra chương trình này nhé.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên N (N <= 10^5) là số lần chuyển hiệu ứng.

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 3 số nguyên t l r (1 <= t <= 3, 1 <= l <= r <= 10^18) biểu diễn một hiệu ứng

Output

Gồm N dòng, trên mỗi dòng in ra vị trí đầu tiên đèn ở trạng thái tắt

Example

Input:
3
1 3 4
3 1 6
2 1 3
Output:
1
3
1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-07-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.