Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P171SUMI - ROUND 1I - Not completely Palindrome

1 xâu kí tự được gọi là xâu Palindrome nếu ta đọc xâu này từ phải sang trái hay từ trái sang phải đều như nhau. Ví dụ xâu 'abcdcba', 'xyyx' là các xâu Palindrome, còn xâu 'tv' thì không. 1 xâu kí tự được gọi là xâu giả Palindrome nếu ta có thể sắp xếp lại các kí tự của xâu này thành 1 xâu Palindrome. Một xâu Palindrome cũng có thể coi như 1 xâu giả Palindrome. Cho 1 xâu kí tự, hãy xác định xem có thể thay đổi nhiều nhất 1 kí tự của xâu để xâu trở thành xâu giả Palindrome hay không.

Input

Dòng đầu tiên chứa 1 số nguyên dương T (T <= 10) là số lượng bộ test.

T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 1 xâu s chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh viết thường (|s| <= 100.000).

Output

Với mỗi test, in ra "YES" nếu xâu s có thể trở thành xâu giả Palindrome sau khi thay đổi nhiều nhất 1 kí tự. Ngược lại in ra "NO".

Example

Input:
3
abc
ccaa
abcd Output: YES
YES
NO

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-07-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-21 21:26:20
P171SUMI: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p171sumi-round-1i-not-completely.html

Last edit: 2017-12-09 02:55:09
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.