Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P171SUMJ - ROUND 1J - Phương trình

Cho phương trình :

Ax2 + Bx + C = 0.

Tìm tất cả nghiệm của phương trình trên và in ra theo thứ tự tăng dần

Input

Dòng duy nhất chứa ba số nguyên A, BC ( - 105 ≤ A, B, C ≤ 105).

Output

Nếu phương trình vô nghiệm, in ra 0. Nếu phương trình vô số nghiệm, in ra -1. Nếu không, in ra dòng đầu tiên là số nghiệm của phương trình, các dòng tiếp theo in ra các nghiệm với độ chính xác 5 chữ số sau dấu phẩy theo thứ tự tăng dần mỗi dòng.

Example

Input:
1 100000 -100000

Output:
2
-100000.99999
0.99999

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-07-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-11-02 09:31:40
:v

Last edit: 2017-11-02 09:33:01
2017-08-18 17:05:43
P171SUMJ: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p171sumj-round-1j-phuong-trinh.html

Last edit: 2017-12-14 20:39:02
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.