Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P172SUMD - ROUND 2D - Stefan and Flash

Stefan và Flash đang chơi trò chơi giải đố. Có n ô được đánh số từ 1 đến n. Ban đầu không có hộp trên ngăn xếp.

Stefan là một kẻ quái chiêu, một kẻ đủ mạnh để Flash phải tuân theo trò chơi của hắn. hắn đưa ra 2n câu lênh, n lệnh là để thêm một hộp vào đỉnh stack, và còn lại trong số đó là để loại bỏ một hộp từ phía trên ngăn xếp và ném nó vào thùng rác. Stefan muốn Flash ném các hộp theo thứ tự từ 1 đến n. Tất nhiên, Flash không thể làm được bởi vì hộp yêu cầu không nằm trên đỉnh stack.

Đó là lý do tại sao Flash có thể quyết định đợi cho đến khi Stefan quay đi và sau đó sắp xếp lại các hộp trong ngăn xếp theo bất kỳ cách nào anh ta muốn. Anh ta có thể làm điều đó bất cứ lúc nào giữa các lệnh của Okabe, nhưng anh ta không thể thêm hoặc bỏ các ô.

Bạn hãy giúp Flash tính số lần tối thiểu anh ta cần sắp xếp lại các ô để anh ta có thể hoàn thành thành công tất cả các lệnh của Stefan. 

Input

Dòng đầu tiên của đầu vào chứa số nguyên n ( 1 ≤  n  ≤ 3.105 ) - số hộp.

2n dòng tiếp theo bắt đầu với một chuỗi "add" hoặc "remove". Nếu dòng bắt đầu bằng "add", một số nguyên x ( 1 ≤  x  ≤  n ) theo sau, chỉ ra rằng Flash nên thêm hộp với số x lên trên cùng của ngăn xếp.

Bộ test đảm bảo rằng một hộp luôn luôn được thêm vào trước khi nó được yêu cầu phải được gỡ bỏ và có chính xác n dòng chứa các thao tác "add", tất cả các hộp được thêm vào là khác nhau được sắp tăng dần, và n dòng có chứa "remove". 

Output

In số lần tối thiểu Flash cần sắp xếp lại các ô để hoàn thành tất cả các lệnh của Stefan

Example

Input:
3
add 1
remove
add 2
add 3
remove
remove Output: 1

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2017-07-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32 ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-19 02:59:48
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI:

http://yeulaptrinh.pw/1021/p172sumd-spoj/
Last edit: 2017-08-19 03:00:32
2017-08-17 19:38:50
priority_queue @.@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.