Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P175SUMH - ROUND 5H - Hoán vị

Một hoán vị có độ dài n là một dãy các số nguyên dương đôi một khác nhau và không vượt quá n. Phần tử ở vị trí thứ i (1 <= i <= n) trong mảng là pi. Chúng ta gọi vị trí thứ i trong hoán vị là đẹp nếu như |pi – i| = 1.

Bài toán đặt ra: Có bao nhiêu hoán vị có độ dài n và có đúng k vị trí đẹp ???

Input

Gồm 2 số nguyên n và k (1 <= n <= 1000, 0 <= k <= n)

Output

Số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán (lấy modulo 10^9 + 7)

Example

Input:
3 2

Output:
4

Giải thích:
(1, 2, 3) – 0 vị trí
(1, 3, 2) – 2 vị trí
(2, 1, 3) – 2 vị trí
(2, 3, 1) – 2 vị trí
(3, 1, 2) – 2 vị trí
(3, 2, 1) – 0 vị trí


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.