Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P178PROA - ROUND 8A - THUẾ THU NHẬP

Chính sách thuế thu nhập mới dự kiến được thông qua theo hướng đơn giản hơn và có lợi hơn cho người Việt Nam. Theo đó, những người thu nhập dưới 1 triệu USD /1 năm sẽ không bị tính thuế. Những người có thu nhập lớn hơn 1 triệu nhưng không quá 5 triệu USD sẽ bị tính 10%. Với những người trên 5 triệu USD thì sẽ tính 20%.

Hãy tính thu nhập của mỗi cá nhân sau khi trừ thuế.

Chính sách thuế thu nhập mới dự kiến được thông qua theo hướng đơn giản hơn và có lợi hơn cho người Việt Nam. Theo đó, những người thu nhập dưới 1 triệu USD /1 năm sẽ không bị tính thuế. Những người có thu nhập lớn hơn 1 triệu nhưng không quá 5 triệu USD sẽ bị tính 10%. Với những người trên 5 triệu USD thì sẽ tính 20%.

Hãy tính thu nhập của mỗi cá nhân sau khi trừ thuế.

Input

Mỗi dòng ghi giá trị thu nhập trước thuế của một người dưới dạng một số nguyên dương chia hết cho 1000 và không quá 10^9. Dòng cuối cùng chứa số 0.

Output

Ghi trên mỗi dòng thu nhập tính được.

Example

Input:
10000
50000
2000000
7500000
Output:
10000
50000
1800000
6000000


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-21 17:31:42
while (cin >> n) WA vì có số 0 nhé meow, đừng nghe lời ông bên dưới meow
Chú Mèo Chui Xoong: meow
2018-01-20 03:13:05


Last edit: 2019-01-13 13:04:17
2017-06-14 15:06:52
" Dòng cuối cùng chứa số 0" mà test chả thấy số 0 đâu làm TLE quả đau quá. Đành để while ( cin>>n) cho lành -_-
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.