Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P178PROB - ROUND 8B - MISS IT

 

Cuộc thi Miss IT đang diễn ra sôi động hàng tuần tại Học viện Hoàng gia. Trong vòng cuối cùng để tìm ra top thí sinh xuất sắc nhất, BTC đưa ra cách tính điểm mới trong đó mỗi giám khảo không chấm điểm mà chọn ra tối thiểu là 1 và tối đa là 3 thí sinh mình đánh giá cao nhất theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh đầu tiên trong danh sách sẽ được 3 điểm, thí sinh thứ 2 được 2 điểm và thí sinh thứ 3 được 1 điểm. Tổng điểm của các thí sinh sẽ quyết định thí sinh thắng cuộc. Nếu có các thí sinh bằng điểm nhau thì thí sinh nào được chọn ở vị trí số 1 nhiều hơn sẽ thắng, nếu các thí sinh đó đều có lượt chọn ở vị trí 1 bằng
2
nhau thì sẽ xét đến vị trí thứ 2. Nếu vẫn bằng nhau thì tất cả các thí sinh đó đều chiến thắng.

Cuộc thi Miss IT đang diễn ra sôi động hàng tuần tại Học viện Hoàng gia. Trong vòng cuối cùng để tìm ra top thí sinh xuất sắc nhất, BTC đưa ra cách tính điểm mới trong đó mỗi giám khảo không chấm điểm mà chọn ra tối thiểu là 1 và tối đa là 3 thí sinh mình đánh giá cao nhất theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh đầu tiên trong danh sách sẽ được 3 điểm, thí sinh thứ 2 được 2 điểm và thí sinh thứ 3 được 1 điểm. Tổng điểm của các thí sinh sẽ quyết định thí sinh thắng cuộc. Nếu có các thí sinh bằng điểm nhau thì thí sinh nào được chọn ở vị trí số 1 nhiều hơn sẽ thắng, nếu các thí sinh đó đều có lượt chọn ở vị trí 1 bằng nhau thì sẽ xét đến vị trí thứ 2. Nếu vẫn bằng nhau thì tất cả các thí sinh đó đều chiến thắng.

nhau thì sẽ xét đến vị trí thứ 2. Nếu vẫn bằng nhau thì tất cả các thí sinh đó đều chiến thắng.

 

Input

Với mỗi bộ test, dòng đầu tiên ghi số giám khảo N (không quá 100). N dòng tiếp theo, mỗi dòng sẽ ghi số lựa chọn của giám khảo (từ 1 đến 3) sau đó sẽ là các giá trị SBD được chọn. Giả sử SBD không quá 10^6. Dòng cuối cùng ghi số 0.

Output

Mỗi bộ test ghi trên 1 dòng SBD của thí sinh thắng cuộc.

Example

Input:
4
3 5 2 1
3 12 5 2
2 1 2
3 2 1 5
2
3 3 2 1
3 2 3 1
0
Output:
2
2 3


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.