Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P178PROF - ROUND 8F - DÃY HAILSTONE

 

Cho một số nguyên N (0<N<=100), dãy Hailstone được tạo ra tại mỗi bước như sau:
- Nếu N chẵn, số tiếp theo sẽ là N/2
- Nếu N lẻ, số tiếp theo sẽ là 3*N+1
Lặp lại quá trình đó cho đến khi gặp số 1. Hãy tính độ dài dãy Hailstone với một số N cho trước.

Cho một số nguyên N (0<N<=100), dãy Hailstone được tạo ra tại mỗi bước như sau:

- Nếu N chẵn, số tiếp theo sẽ là N/2

- Nếu N lẻ, số tiếp theo sẽ là 3*N+1

Lặp lại quá trình đó cho đến khi gặp số 1. Hãy tính độ dài dãy Hailstone với một số N cho trước.

 

Input

Có nhiều bộ test, mỗi bộ test viết trên một dòng số N (1<=N<=100). Bộ test cuối là số 0 và không cần xử lý.

Output

Ghi ra độ dài tìm được

Example

Input:
1
2
3
0 Output: 1
2

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-03 06:17:12
P178PROF: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p178prof-round-8f-day-hailstone.html

Last edit: 2017-12-14 00:03:38
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.