Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P178PROH - ROUND 8H - TẬP CON

Cho tập X gồm N số nguyên dương không nhất thiết phải khác nhau và số nguyên dương t. Hãy đếm số tập con không rỗng Y của X sao cho tổng tất cả phần tử trong Y không quá T nhưng thêm bất cứ phần tử nào từ tập X-Y thì tổng sẽ lớn hơn t. Chú ý: Các phần tử trong tập có thể có giá trị bằng nhau nhưng được xem như các phần tử khác nhau khi đưa vào tập hợp.

Input

 

Có nhiều bộ test, mỗi bộ test bắt đầu bằng một dòng ghi hai số N (0<=N<=30) và t (0<=t<=1000). Các dòng tiếp theo sẽ ghi N số nguyên dương trong tập X. Các số không quá 100.
Dữ liệu vào kết thúc với một dòng ghi hai số 0.

Có nhiều bộ test, mỗi bộ test bắt đầu bằng một dòng ghi hai số N (0<=N<=30) và t (0<=t<=1000). Các dòng tiếp theo sẽ ghi N số nguyên dương trong tập X. Các số không quá 100.

Dữ liệu vào kết thúc với một dòng ghi hai số 0.

 

Output

Ghi ra số tập con đếm được

Example

Input:
6 25
8 9 8 7 16 5
30 250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 Output: 15
16509438 

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-05-26 09:21:56 cún
Y # {EMPTY}

Last edit: 2017-05-26 09:22:52
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.